Skipper
 

PATENT ŻEGLARSKI - ŻEGLARZ JACHTOWY

 


REJSY SZKOLENIOWE DLA MŁODZIEŻY  OBOZY SZKOLENIOWE KURSY DLA DOROSŁYCH 

    
żeglarz jachtowy - patent żeglarski  

ŻEGLARZ JACHTOWY - patent żeglarski uprawniający do prowadzenia jachtów żaglowych:
- po wodach śródlądowych,
- o długości do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Warunkiem uzyskania patentu żeglarza jachtowego jest:
- ukończenie 14. roku życia,
- zdanie egzaminu na stopień żeglarza jachtowego.


EGZAMIN
Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna posiadająca upoważnienie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Każdy uczestnik zgłasza się na egzamin indywidualnie, wypełniając formularz na stronie www.egzaminy.skipper.pl.

Osoby egzaminowane, przed przystąpieniem do egzaminu, wypełniają kartę egzaminacyjną oraz okazują komisji egzaminacyjnej następujące dokumenty:

  • dowód uiszczenia opłaty za egzamin,
  • dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna lub studencka, paszport...),
  • ważną legitymację szkolną lub studencką – osoby do 26. roku życia ubiegające się o zniżkę w opłacie egzaminacyjnej.

Opłatę za egzamin w wysokości:
- 250 zł - opłata standardowa,
- 125 zł - opłata zniżkowa, przysługująca osobom uczącym się do 26. roku życia, posiadającym aktualną legitymację szkolną,
należy wpłacić przed egzaminem na konto:

Agencja Żeglarska SKIPPER     
46 1020 3352 0000 1802 0212 9955
Tytuł wpłaty: egzamin na patent żeglarza jachtowego, imię i nazwisko uczestnika egzaminu, numer kursu (obozu, rejsu)

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna ma formę testu (75 pytań).

Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje od komisji zaświadczenie o zdanym egzaminie, które jest podstawą do wystawienia patentu żeglarskiego.

WYDANIE PATENTU
Po egzaminie każda osoba
indywidualnie występuje do Polskiego Związku Żeglarskiego z wnioskiem o wydanie patentu.

Do wystawienia patentu należy zebrać następujące dokumenty:

  • wygenerowany elektronicznie wniosek o wydanie patentu żeglarskiego - wygeneruj wniosek;
  • zaświadczenie o zdaniu egzaminu wystawione przez komisję egzaminacyjną (oryginał);
  • w przypadku osoby małoletniej pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej (druk do pobrania - http://skipper.pl/rodzice.pdf);
  • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (naklejone na wniosek!);
  • dowód opłaty w wysokości 50 zł (25 zł - uczniowie i studenci do 26. roku życia)  - opłaty można dokonać przez system dotpay lub przelewem na numer konta, który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku;
  • kserokopię dokumentu upoważniającego do zniżki (uczniowie i studenci) - ważna legitymacja szkolna/studencka.


Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać pocztą bądź dostarczyć osobiście do biura Polskiego Związku Żeglarskiego:
Polski Związek Żeglarski
al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


W celu uzyskania duplikatu zaświadczenia o zdanym egzaminie, prosimy o kontakt z naszym biurem. Koszt wydania duplikatu: 20 zł. 


Osobom uczestniczącym w kursie na patent żeglarza jachtowego proponujemy jednoczesne ukończenie kursu na patent sternika motorowodnego. Materiał teoretyczny jest bardzo podobny i realizowany jest jednocześnie dla obydwu kursów. Dodatkowo odbywa się dwugodzinne szkolenie praktyczne na motorówce. Informacje: skipper.pl/sternik_motorowodny


Facebook
YouTube